WorldCat, Samkatalogen och Expertgruppen

Under året har frågan om avtalet mellan KB och OCLC som tillåter postutbyte varit uppe i Expertgruppen för Libris nationella system. Frågan är segsliten där de svenska principerna om samkatalogen som en öppen fri datakälla ställs mot ”club good” och att underlätta för de bibliotek som vill få in Deweyklassningar på ett smidigt sätt.

Jag har flera gånger poängterat vikten av att de svenska biblioteken finns med i WorldCat och före diskussionen om principerna för återanvändning av data så försökte jag uppmärksamma att det bara varit de bibliografiska posterna som skulle exporteras från Libris och inte beståndsposterna. I mina ögon leder detta till onödiga begränsningar när det gäller att kunna skicka användaren direkt till källan från WorldCat. På OCLC:s marknadsföringsevenemang som KB var värd för tog jag upp den här frågan direkt med OCLC och KB:s ledning på plats. OCLC sade att det inte var några problem. KB sade bara att det inte ingick i förhandlingarna. Ingen motivering.

Jag undrar hur det kommer sig att man kan ha hållt på att diskutera det här avtalet så länge, stött och blött det utan att det en enda gång i sin helhet (så vitt jag vet) dragits genom inflytandestrukturen. Att man inte har försökt hitta en samsyn mellan biblioteken när det gäller vad som skall ingå i postutbytet och vilka principer som skall råda. Vi har etablerade principer för LIBRIS samkatalog och jag minns klart och tydligt från riksbibliotekariens besök i Göteborg (under turnén om KB:s vidgade uppdrag) hur han på en direkt fråga svarade att samkatalogen skall stödja principerna för open data.

KB:s egna OA-policy stödjer principerna för öppet och fritt metadata. Således torde det vara en grundbult i den svenska samkatalogen. Detta resonemang återspeglas även Expertgruppens resonemang.

Första gången den här Expertgruppen hade uppe frågan var den 10 mars:

11. WorldCat
Anders Söderbäck berättar om läget i de pågående förhandlingarna med OCLC. KB träffade Erik van Lubeek från OCLC den 28 januari och hade ett bra möte. Erik van Lubeek förstod den grundläggande problematiken med att införliva poster från WorldCat i LIBRIS, men menade samtidigt att OCLC behöver någon form av skydd för WorldCat som databas. Under mötet var man överens om att den mängd poster som idag importeras till LIBRIS inte utgör något substantiellt hot mot WorldCat, och att det skydd OCLC behöver skulle kunna finnas i en reglering av hur poster kan importeras från WorldCat snarare än kring hur poster kan föras vidare från LIBRIS. Vid mötet beslutades att OCLC skulle återkomma med ett nytt förslag på avtalsskrivning.

Det nya förslag som kommit från OCLC tillmötesgår KB:s önskningar till viss del, men det grundläggande problemet kring villkoren för hur poster importerade från WorldCat kan vidaredistribueras kvarstår.

Expertgruppen rekommenderar att man inte avbryter förhandlingarna utan försöker få OCLC att tillmötesgå KB:s önskemål fullt ut. Expertgruppen betonar också att nuvarande avtal mellan KB och LIBRIS-biblioteken fastslår att metadata i LIBRIS görs fritt tillgängliga för biblioteken och att ett avtal med OCLC inte kan skrivas under om detta innebär inskränkningar i hur biblioteken kan använda poster exporterade från LIBRIS till lokala databaser.

Här rekommenderade alltså Expertgruppen att man skulle gå vidare för att få OCLC att tillmötesgå KB:s önskemål om fri rörlighet för data.

Den 6:e maj träffades Expertgruppen igen och åter fick man en dragning om status på förhandlingarna:

8. WorldCat
Anders sammanfattar läget i de pågående förhandlingarna med WorldCat. Sammantaget har ingenting i grundvillkoren förändrats och oenigheten kring hur poster som hämtats ur WorldCat ska kunna vidaredistribueras kvarstår. Vi avvaktar nu resultatet av den nya policy för WorldCat-data som OCLC arbetar med. Ett utkast till sådan policy ligger nu ute för ”public review” hos OCLC. KB kommer att skicka sina synpunkter på detta utkast.

Expertgruppen poängterar liksom tidigare att avtalet i sin nuvarande form strider mot de avtal KB har med LIBRIS-registrerande bibliotek. Man menar också att ett sådant avtal med OCLC skulle inverka negativt på trovärdigheten för egenutvecklade nationella databrunnar och att detta också skulle få negativa konsekvenser för LIBRIS som nationell katalog. Expertgruppen avråder därför kraftigt KB att skriva på ett avtal som innebär att LIBRIS inte längre kan vara en öppen databas.

Den 20:e september är nästa uppdatering för Expertgruppen.

9. OCLC/WorldCat
Anders Söderbäck redogör för pågående förhandlingar. OCLC har sedan den 1 juli i år en ny policy för användande av WorldCat-data. KB har skickat synpunkter på denna policy till OCLC. KB:s bedömning är att policyn i sak inte förändrar något vad gäller det faktum att OCLC hävdar äganderätt på data som hämtats från WorldCat. Det är däremot oklart vad policyn innebär, då den över huvud taget är vag och undviker att diskutera ägandet i juridiska och ekonomiska termer.

Expertgruppen menar att vi i framtiden kommer att behöva hantera och arbeta med stora datamängder och att man då behöver vara väldigt tydlig med hur dessa datamängder får och inte får användas. Expertgruppen har tidigare rekommenderat KB att inte skriva på ett avtal med OCLC om detta innebär inskränkningar vad gäller äganderätten till poster i LIBRIS, och denna rekommendation kvarstår. Det konstateras också att detta är en strategisk fråga som inte bör diskuteras enbart ur katalogisatörsperspektiv.

Inför mötet den 20:e september gör alltså KB bedömningen att policyn i sak inte förändrar något och att OCLC policy är oklar. Ungefär en månad senare är det LIBRIS inspirationsdagar och man meddelar då följande.

Vad är det vi förhandlar om?
• Inläsning av LIBRIS samkatalog i WorldCat, med länk tillbaka till LIBRIS
• Tillgång till WorldCat som katalogiseringsstöd
• Alla LIBRIS-bibliotek får i och med detta avtal status som medlemmar i OCLC

Att LIBRIS-biblitoeken får status som medlemmar i OCLC innebär alltså att biblioteken förbinder sig att följa WorldCat Rights and Responsibilities for the OCLC Cooperative.

Bland dessa finner man bl a:

4. Transfer or make available WorldCat data representing their own holdings to agents they retain to perform services on their behalf that directly benefit the OCLC member (e.g., peer or consortial resource sharing, automated authority control, increased visibility of collections).

* In these cases, OCLC members should ensure that a written agreement exists with any such agent that limits the agent’s use of WorldCat data to performance of the services contracted for by the OCLC member. Sample language for such agreements between members and their agents may be found in Appendix 1 below.
* If they also benefit the OCLC cooperative, other uses, transfers, or aggregations of WorldCat data representing a member’s own holdings that serve the business purposes of an OCLC member’s agent are encouraged, subject to the terms and conditions of a mutually acceptable separate agreement between the agent and OCLC. A general description of the current terms and conditions of such agreements can be found in Appendix 2 below.

I WorldCat Rights and Responsibilities for the OCLC Cooperative—Frequently Asked Questions står det att det är ok att ladda upp sitt egna bestånd till en Discoveryplattform:

2. How may an OCLC member use extracted WorldCat data that represents or enriches the records for the member’s own holdings?

An OCLC member may make normal and customary use of data extracted from WorldCat that represents or enriches the member’s own holdings in the member’s system(s) and services. Such uses might include loading data into a library catalog, discovery system, library consortium catalog, resource-sharing system or the like for the purposes of supporting discovery of and access to the member’s collections, supporting bibliographic verification, inventory control, circulation or supporting private study, teaching, learning, academic or scientific research.

Additional uses of data extracted from WorldCat that represent or enrich the member’s own holdings that involve transferring or making the WorldCat data available outside the member’s systems or services to another party are discussed below.

Detta är ju väldigt snällt av OCLC. Men det finns en del oklarheter som måste vara utredda innan man kan acceptera detta. Att Chalmers bibliotek har rätt att göra vad de vill med sina poster och exportera dem till en Discoveryplattform verkar grönt. Men vad händer om Chalmers bibliotek vill ladda upp en annan medlems poster? Det verkar inte lika grönt. Säg att vi vill ladda upp LIBRIS samkatalog till Summon eller till Primo Central. Säg att vi vill ladda upp Göteborgs UB och Högskolan i Västs poster för att få dem samsökningsbara med i vår Discoverylösning. Det här är fall som inte täcks av vare sig en FAQ eller i OCLC:s policy. Det är således frågor som man i klartext vill få lösta.

När det gäller Samkatalogen som en öppen och fri tillgängliga katalog så är det fortfarande ett problem. KB beskriver problemet som följande på LIBRIS inspirationsdagar:

• Rätten att återanvända poster från WorldCat i andra system
• LIBRIS är en öppen databas, WorldCat är inte någon öppen databas
• Priset

På frågan om problemet och dess lösning sade KB följande på LIBRIS inspirationsdagar

• Ny OCLC-policy sedan 1 juli i år: http://www.oclc.org/worldcat/catalog/policy
• Policyn medger export av WorldCat-poster till icke-kommersiella institutioner som lovar att i sin tur följa policyn
• Svårt att förstå vilka konsekvenser ett brott mot policyn får i praktiken
• Tydligt att OCLC inte betraktar WorldCat som en allmännyttighet, men…

• Vi bedömer att vi i och med denna nya policy kan skriva på avtalet
• Bibliotek som hämtar poster från WorldCat för vidare export till lokala system måste acceptera att The WorldCat Rights and Responsibilities for the OCLC Cooperative gäller för dessa poster
• Poster som hämtas från WorldCat märks upp och identifieras
• Bibliotek som inte accepterar OCLC:s policy katalogiserar själva eller hämtar poster från annat håll
• LIBRIS-poster som inte hämtas från WorldCat faller inte under OCLC:s policy
• KB kommer att driva frågan om öppet data både inom och utanför OCLC

På Expertgruppsmötet den 12:e november informerades Expertgruppen om att Riksbibliotekarien var redo att skriva på avtalet med OCLC. Ingen motivering lämnades till gruppen om hur man såg på värdet av den öppna katalogen och att föra in poster som inte kunde nyttjas fritt enligt KB och bibliotekens överenskommelse. Ingen klarhet kring hur biblioteken kan använda samkatalogens gemensamma mängd i sina enskilda Discoverylösningar. Eller för den delen att man hindrar de lokala biblioteken att själva öppna sina kataloger för tredje part eller CC0. Eftersom detta är och har varit en strategisk fråga för biblioteken efterfrågade Expertgruppen inflytandestrukturens roll i de här förhandlingarna. SUHF som är en erkänd samverkanspart för KB har inte tagit ställning till det här avtalet och då Expertgruppen avråder KB från att fatta ett beslut som hindrar samkatalogen från att vara en öppen och fri datakälla tycker jag det är anmärkningsvärt att KB och Riksbibliotekarien kommit fram till att man kan skriva under avtalet med OCLC. Jag har förvisso inte sett avtalet (trots att jag sitter med i Expertgruppen), jag har bara fått det föredragit för mig och utifrån de oklarheter som råder tycker jag inte att det är värt att man skriver under. Det är mycket viktigare att vår samkatalog är öppen och fri för alla som vill använda den än att vi når ett avtal med OCLC för att underlätta Deweyklassning. Som KB själva sade under inspirationsdagarna:

Deweykoder finns på andra platser än i WorldCat

Överlag så saknas det en konsekvensanalys från KB till biblioteken om vad som händer om man skriver under avtalet / respektive inte . Det saknas även en diskussion kring vad det är som är de viktigaste principerna för vår samkatalog. Detta är en diskussion som KB inte bör driva själva utan tillsammans med biblioteken och i inflytandestrukturen. I alla fall om den skall vara värd något mer än tjusiga ord när man pratar om KB:s vidgade uppdrag.

En konsekvens som jag undrar om man tagit ställning till är LIBRIS som en del av den semantiska webben. Ett arbete som gett LIBRIS stor internationell uppmärksamhet. I en kommentar till blogginlägget Open bibliographic data – how the ecosystem work skriver Karen Coyle:

This experimentation is taking place primarily outside of the US in places where the OCLC record use policy does not apply. The British Library, the National Library of Sweden, soon the Bibliotheque Nationale, and a handful of German libraries are at the forefront of this. If you cannot release your bibliographic data openly, you cannot participate in the linked data movement.

Imorgon träffas KB och SUHF för att diskutera frågan om OCLC-avtalet och inflytandestrukturen. Det tycker jag är bra. Jag hoppas även att KB förbereder frågor av strategisk karaktär för biblioteken bättre till nästa gång med ordentligt offentligt tillgängligt utredningsarbete och förankring i inflytandestrukturen.

Är Riksbibliotekarien och Kungliga Biblioteket beredda att offra principen om samkatalogen som öppen och fritt tillgänglig katalog i enlighet med Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities och Definition of an Open Access Contribution:

Establishing open access as a worthwhile procedure ideally requires the active commitment of each and every individual producer of scientific knowledge and holder of cultural heritage. Open access contributions include original scientific research results, raw data and metadata, source materials, digital representations of pictorial and graphical materials and scholarly multimedia material.

KB har en chans att visa OCLC vad active commitment är i verkligheten! Gör det!

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

  

  

  

Get Adobe Flash player